Vedtekter

       

                             Valle Familiebarnehage


 

 

 1. Navn og eierforhold

         Barnehagens navn er Valle Familiebarnehage og sorterer organisatorisk under Berge Holding AS som eies           av Irene og Kjell Berge.

         Barnehagen er lokalisert i Vestre Vallevei 69, 5227 Nesttun.

 

    

 1. Formål

        Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og                    fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende              verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på                      åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner            og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og                    utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende          kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal          møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i          lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme                demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

 

 

 1. Opptak

        Opptakskrets

        Barnehagens opptakskrets er Bergen kommune

 

        Opptaksmyndighet

        Barnehagens eier har opptaksmyndighet

 

        Opptaksperiode

        Barnehagen er med i samordnet opptaksprosess i Bergen kommune. Opptak skjer i henhold til                              barnehageloven § 17 og forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage. Hovedopptak foretas            fra mars med oppstart fra august. Søknadsfrist er 1. mars.

        I hovedopptaket er Bergen kommune ved Barnehagemyndigheten klageinstans. Det foretas løpende opptak          ved ledig plass resten av året. Tildelt plass beholdes frem til skolestart.

 

 

 

         Prioritering ved opptak

 1. Barn med nedsatt funksjonsevne og barn som omfattes av Lov om barneverntjenester §§ 4-4 annet og fjerde ledd og 4-12, jf. Lov om barnehager § 18
 2. Barn som har søsken med plass i barnehagen
 3. Barn som har vært i permisjon
 4. Barn som har Valle Familiebarnehage som 1.ønske.
 5. Søkerlisten deles i én for barn under 3 år og én for barn over 3 år.

 

 

 1. Samarbeidsorganer

         Barnehagen skal ha foreldreråd og samarbeidsutvalg.

         Foreldrerådet består av alle foreldre/foresatte til barn og skal fremme deres felles interesser og bidra til at             samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.

 

         Samarbeidsutvalget består av 2 representanter fra foreldre/foresatte, 2 fra ansatte og 1 fra eier. Eier kan               ikke være ha flere representanter enn hver av de andre gruppene.

         Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ.

 

 

 1. Åpningstid

        Barnehagen er åpen fra kl. 07.00 til kl. 16.15 mandag – fredag.

        Barnehagen er stengt lørdager, søndager, helligdager, 1. og 17. mai, julaften og nyttårsaften. Barnehagen            stenger kl.12 onsdag før påske.

 

 

 1. Planleggingsdager

        Det vil bli avviklet 5 planleggingsdager pr. år.

        Disse tilpasses relevante kurs for personalet eller annen planlegging.

        Foreldre/foresatte skal ha informasjon om planleggingsdager i god tid.

 

 

 1. Ferie

        Barnehagen holder feriestengt 4 uker om sommeren fastsatt av samarbeidsutvalget.

 

 

 1. Oppsigelse

 

        Oppsigelsesfrist

        Ved oppsigelse av barnehageplassen gjelder gjensidig oppsigelsestid på 2 måneder regnet fra den 1. i                  påfølgende måned etter at skriftlig oppsigelse foreligger.

        Reglene for oppsigelse gjelder fra den dato foresatte skriftlig har tatt i mot plassen.

 

        Oppsigelsesvilkår

        Barnehagen kan si opp barnehageplass ved vesentlig mislighold av foreldrebetalingen. Ved manglende                betaling vil det bli sendt ut purring. Oppsigelse vil ikke bli aktuelt før purringen har gått til inkasso. Det vil bli            sendt ut forhåndsvarsel før en eventuell oppsigelse.

        Barnehagen kan si opp avtaleforholdet dersom det økonomiske grunnlag endres eller

        andre bestemmelser ikke gjør det mulig med videre drift.

 

 

 

 

 

 1. Fordrebetaling

        Foreldrebetaling fastsettes av barnehageeier.

        Foreldrebetalingen følger makspris fastsatt av Stortinget.

        Det betales for 11 mnd. pr. år uavhengig av bevegelige helligdager.

        Mat- og turpenger kommer i tillegg.

        Foreldrebetaling forfaller til betaling forskuddsvis den 1. i hver måned.

        Juli måned er betalingsfri.

 

 

 1. Arealer

         Barnehagen disponerer brutto inneareal 97 m² og brutto sikret uteareal 350 m²

         Arealnorm inne for barn under 3 år:  5,33 m²

         Arealnorm inne for barn over 3 år:  4,0 m²

         Arealnorm ute: 56 m²

 

 

 1. Internkontroll

        Barnehagen følger forskrift om miljørettet helsevern for barnehager og skoler, samt forskrift om systematisk          helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter. (Internkontrollforskriften)

        Barnehagen utarbeider egne rutiner for sin virksomhet.

        Internkontroll - www.valle-familiebarnehage.com

 

 

 1. Permisjon

        Det kan søkes permisjon fra barnehagen i inntil 1 år.

        Barnet er ikke sikret barnehageplass ved permisjonens slutt men blir tilbudt første ledige plass ihht.                        prioritering i pkt. 3 «Opptak»

 

 

 1. Levering og henting.

        Barna må være levert før kl. 10.00 dersom ikke annet er spesielt avtalt.

        Blir barnet hentet før kl. 14.00 må også dette avtales pga. retur fra evt. utflukter eller andre aktiviteter.

 

 

 1. Gebyr for sen henting

         For sen henting medfører overtidsbetaling til ansatte.

         Foreldre vil derfor bli ilagt gebyr ved hver 3. for sen henting.

 

 

 1. Helseerklæring

         I hht. Lov om barnehager § 23 skal det legges frem erklæring om barnets helse før det begynner i                         barnhagen.

 

 

 1. Ansvar

         Personalet har ansvar for barna i den tid de er i barnehagen.

         Barnehagen har ulykkesforsikring som dekker eventuelle skader barna påføres i barnehagen.

 

 

 

 

 

 1. Taushetsplikt

         Personalet har taushetsplikt i hht.  Lov om barnehager § 20

 

 

 1. Gyldighet

         Vedtektene er revidert av barnehagens eier og styrer 23.12.2021