Årshjul 2018-2019

Årshjul i Valle Familiebarnehage 2018-2019

I 2018-2019 skal vi ha hoved tema ut i fra årstidene høst, vinter, vår og sommer. Under hver årstid skal vi jobbe med hva skjer i naturen og hvordan tilpasser vi oss til naturen i forhold til klær og mat. Samtidig for å bidra til barns språk utvikling legger vi vekt på høyt lesing derfor i hver årstid skal vi lese og fortelle en eventyr. Samtidig skal vi jobbe med undertemaer i forhold til fagområdene. 

 

AUGUST

Tema: Tilvenning og vennskap

Mål:

 • Legge til rette at barna skal få en god oppstart og tilvenning, å få så trygg og god hverdag.

Aktiviteter:

 • Vi skal bruke tid på å komme inn i rutiner og finne en dagsrytme ut i fra barnas behov.

 • Samt skal vi fokusere på det å skape gode relasjoner mellom barna og voksne gjennom lek. Lek er barnas være måte og grunnlag for barnas vennskap med hverandre.

 • Vennskap er viktig for at barn skal føle seg trygg og å være en del av felleskapet som bidrar til barns positiv selvfølelse. Derfor tilvenning og vennskap er viktige begreper som skal vi jobbe med i denne måneden.

 

HØST

 

SEPTEMBER – OKTOBER - NOVEMBER

 

SEPTEMBER

Fagområde: Språk, kommunikasjon og tekst 

Tema: Vennskap

Eventyr: Tornerose

Mål

 • Å gi muligheten og å støtte til at barna uttrykker følelser, ønsker og erfaringer, til å løse konflikter og å skape positive relasjoner i lek og annet samvær.

 • Bidra til barns evne til å vise empati, toleranse og respekt til hverandre.

 • Å bidra til barnas sosial kompetansen gjennom å dele med andre, vente på tur og søke lek med andre og invitere andre barn til lek.

 • Å bidra til at barna lytter, observerer og gir respons i gjensidig samhandling med andre barn og voksne.

 •  Å bidra barnas begrepsforståelse og ordforråd gjennom lek og aktiviteter som barna mester å uttale ord og bokstaver på riktig måte, å jobbe med språkets innhold (forståelse av begreper) ved å lære barna hva ord betyr og assosioner om ordet.

 •  Å mestre barna til å lytte til lyder og rytme i språket og blir kjent med symboler som tallsiffer og bokstaver.

 

Aktiviteter

 • Jobbe med grønne tanker glade barn slik bidra barna om de forskjellige følelser hva heter de, hvordan kan de komme frem og hvordan kan de styre og kontrollere følelsene sine.

 • Å lese og å dramatisere ”ti vennebøkene” av Agnese Servude.

 • Bruke språksprell og å lage aktiviteter både for de små og store i barnehagen.

 • Lese bildebøker/pekebøker både i store og små grupper.

 • Synge bevegelsesanger og å bruke rytmeinstrumenter

 • Jobbe med rim og regler

 • Fortelle eventyret og sangen ”TORNEROSE” gjennom konkrete og enkel tekst og bilder. Samt benytte PC å se og å høre eventyret og.

 • Bli kjent med bokstaver gjennom forskjellige spill.

 

OKTOBER / NOVEMBER

Fagområde: Språk, kommunikasjon og tekst 

Tema: Høst 

Mål:

 • Bidra til at barna lærer å iaktta, undre seg, eksperimentere, systematisere, beskrive og samtale om fenomener i den fysiske verdenen.

 • Vekke barnas nysgjerrighet, interesser og å stimulere dem til å oppleve med alle sanser, iaktta og undre seg over fenomener i naturen.

 • Gi barna muligheten å være ute i all slags vær slik blir barn både kjent med naturen og erfarer ulike årstidene.

 • Observere endringer i naturen, været og dyrene i denne årstiden, farger i naturen. Samt å lære hvordan vi mennesker tilpasser oss til naturen, hva klær vi oss og hvordan. 

 

Aktiviteter

 • Bruke nærmiljøet aktiv å gå på tur i skogen og gård i nærområde som Lilletvedt gård og Hestemarken der studerer barna om ulike planter, dyr og insekter. Samt plukke blader og natur materialer som skal brukes i formingsaktiviteter.

 • Lage høstsuppe

 • Gå på tur til biblioteket og låne bildebøker som handler om høst.

 • Fortsette med eventyret ”TORNEROSE”

 • Fortsette med prosjekt arbeidet ”grønne tanker – glade barn”

 • Feire FN dagen og i forbindelse med denne dagen synlig gjøre barnas kultur og sang i barnas morsmål.

 • Fremføre prosjekt arbeidet ”Familie Treet Mitt” i forming.

 

Barnehagen stengt planleggingsdag                    10.09.2018

Tur til Vil Vite med førskolebarn                        11.09.2018

KIL Hal                                                                 19.10.2018

FN dag                                                                 24.10.2018

BARNAS KULTURHUS ”SNILL”                               29.10.2018

Barnehagen stengt; Planleggingsdag (fagdag)     09.11.2018

Barnas Katedral med de minste                          12.11.2018

KIL Hal                                                                23.11.2018

 

DESEMBER – JANUAR – FEBRUAR

Fagområde: Etikk, religion og filosofi / Antall, rom og form

Tema: Vinter

Eventyr: ”PANNEKAKE”

DESEMBER

Fagområde: Etikk, religion og filosofi

Tema: Vinter og Jul

Eventyr/Fortelling: Julefortellinger

Mål

 • Lære, forstå og reflektere over samfunnets grunnleggende normer og verdier,

 • Utvikle toleranse og interesse for hverandre og å forstå verdien av likheter og ulikheter i et felleskap.

 • Vise respekt for hverandres bakgrunn, uansett kulturell og religiøse eller livssynsmessig tilhørighet.  

 • Utforske og undre seg over eksistensielle, etiske og filosofiske spørsmål

 • Lære og å få erfaringer med ulike religioner, livsyn og tradisjoner for eksempel hva er JUL, hva dette handler om.

 

Aktiviteter

 • Formidle fortellinger og skape rom for barnas opplevelser, samtaler, erfaringer og tanker om religion, livssyn, etikk og eksistensielle temaer.

 • Stille spørsmål og å skape rom for å undre, tenke, samtale og fortelle om det som barna ser, hører og føler.

 • Veilede barna til å tilegne samfunnets grunnleggende normer og verdier.

 • Få erfaringer med ulike tradisjoner for eksempel jul og julepynt.

 • Bake pepperkake og lusia boller

 • Lære og synge julesanger.

 • I samarbeid med Fanavollen familiebarnehage arangeres felles Nissefest eller Lucia feiring. Vi informerer foreldre når tiden nærmer seg.  

 

JANUAR – FEBRUAR

Fagområde: Antall, rom og form

Tema:  Vinter

Eventyr: ”PANNEKAKE”

Mål

 • Bidra til barns matematiske kompetanse gjennom lek, eksperimentering og aktiviteter.

 • Bidra til barns forståelse av matematikk i dagligliv ved å tenke logikk, systematisere, måle, sammenligne, organisere og å være løsningsorientert.

 • Å se matematikk både med kropp, språk, abstrakt og konkret tenkning.

 • Støtte barna til å oppdage og utforske matematikk i forhold til naturen og endringer i naturen, kunst og kreativitet. 

 • Observere endringer i naturen, været og dyrene i denne årstiden og farger i naturen. Samt å lære hvordan vi mennesker tilpasser oss til naturen, hva klær vi oss og hvordan. 

 

Aktiviteter

 • Å finne aktiviteter og lek som barna vil bruke matematiske begreper aktivt i hverdagen. For eksempel; å finne frem hvor ting er plassert, rydde og sortere, pusle, perle, leke kimslek, teppelek, lek med klosser, duplo, togbane slik konkretiseres og kvalifiseres gjenstander og mestrer barna både logikk og språk. For eksempel ordens barn dekker bordet.

 • Gjennom utforskning av naturen vil barna aktiv bruke matematiske kompetansen ved å sammenligne og sortere. Samt utvikler barna kompetansen kreative tenkning gjennom å bruke natur materialer i formingsaktiviteter

 • Tur til biblioteket å låne bøker som handler om matematikk og vinter

 • Lese og fortelle eventyret ”PANNEKAKE”.

 • Fremføre prosjekt arbeidet ”SNØMAN” i forming.

 • Feire Samefolkets dag.

   

Barnas kulturhus forestillingen tjekjerringa (alle barn)    03.12.2018

Lucia eller Nissefest (info kommer)   13.12.2018? 18.12.2018?

Barnehagen stengt: Juleferie  24.12.2017, 25.12.2018, 26.12.2018 og 31.12.2018, 01.01.2019

KIL Hall      25.01.2019                                

Barnehagen stengt planleggingsdag 01.02.2019

 

 

VÅR

 

MARS – APRIL – MAI

Fagområde: Kropp bevegelse og helse / Kunst kultur og kreativitet / Nærmiljø og Samfunn

Tema: Vår

Eventyr: ”Askeladden”

MARS

Fagområde: Kropp bevegelse og helse

Tema: Vår og kroppen min

Eventyr: ”Askeladden”

Mål

 • Motivere og å inspirere barna til å bruke naturen til utforskning og kroppslige utfordringer.

 • Gi barna muligheten til en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring.

 • Skaffe seg gode erfaringer med varierte og allsidige bevegelser og utfordringer.

 • Være bedre kjent med kroppen sin og å vise både respekt på kroppen sin og andres kropp.

 • Observere endringer i naturen, farger, været og dyrene i denne årstiden. Samtidig å lære hvordan vi mennesker tilpasser oss til naturen, hva klær vi oss og hvordan. 

 

Aktiviteter:

 • Gå på tur til nærområde

 • Bruke barnehagens begge lekeplassene på kreativt måte slik at barna får oppleve noe nytt, spennende og å vise gleden til å være kroppslig aktivt.

 • Bruke musikk, synge og leke sangleker både inne og ute som motiverer barna til dans og kroppsligbevegelse som øker barnas bevissthet om kroppen sin bidrar til barns finn og grovmotorikks utvikling.

 • Lage plan for de store barna i barnehagen mestre å sykle, klatre, gripe, hinke etc, være med å lage mat på kjøkken, kutte grønsaker/frukt, øve på å gå på do, vaske hender, kle på seg og kle av seg.

 • Å mestre finmotoriske aktiviteter som f. eks klipping, liming, perling, maling og tegning.

 • Gjennom høytlesing, bilder og filmer gi barna kunnskap om kroppen og om hvordan kroppen er satt sammen.

 • Bruke Henry dukken til å dramatisere hvordan kan vi ta vare på kroppen og lære barna om kroppsdelene.

 • Lese og fortelle eventyret ”ASKELADDEN”

 • Begynne med prosjekt arbeidet ”FUGLEREIR” i forming

 

APRIL

Fagområde: Kunst kultur og kreativitet

Tema:  Vår og Påske

Eventyr/Fortelling: Påske fortellinger

Mål

 • Lære samfunnets grunnleggende normer og verdier, å utvikle toleranse og interesse for hverandre og å vise respekt for hverandres bakgrunn, uansett kulturell og religiøse eller livssynsmessig tilhørighet.  

 • Med god dialog og positiv grensesetting lære barna hvordan sitte fint ved bordet, ta  hensyn til hverandre, vente på tur, dele og hilse på hverandre.

 • Lese og fortelle om Påske og å undre og filosofier om de ulike verdier og ting som barna lurer på.

 • Gå på tur å studere naturen og endringer i naturen, farge, dyr og planter i denne årstiden.

 

Aktiviteter

 • Stille spørsmål og å skape rom for å undre, tenke, samtale og fortelle om det som barna ser, hører og føler.

 • Legge materiell og utkledning tilgjengelig for rollelek og drama. Gi tid og rom at barna får dramatisere enkle eventyr, sang og bruke fantasiene sine.

 • Utrykke følelser gjennom forming, sang, musikk, drama slik stimulere barns estetiske utrykk.

 • Få erfaringer med ulike tradisjoner for eksempel påske, påskepynt og å ha påskelunsj.

 • Lese og fortelle om PÅSKE

 • Påskevandring i Fana Kirke.

   

   

MAI

Fagområde: Nærmiljø og samfunn

Tema: Vår

Eventyr: ”Askeladden”

Mål:

 • Bidra til barns identitetsdanning, mening og tilhørighet.

 • Styrke barns medvirkning i barnehagens hverdagsliv og å bidra til barns innsikt og forståelse med deltakelse i et demokratisk samfunn.

 • Gjennom utforskning, erfaring og opplevelser bidra til barns kjennskap med eget nærmiljø, samfunn og verden.      

 • Å lære om rettighetene sine og andre menneskes rettigheter, ulike familieformer og kulturelt mangfold for eksempel å bli kjent med at Samene er Norges urfolk, og får kjennskap samisk kultur.

 

Aktiviteter:

 • Bruke nærmiljøet til gode opplevelser og læringsmuligheter, for eksempel; å besøke bibliotek, gå på forestillinger og museum. Vi bestiller forestilling både for de store og små i barnehagen når Vår programmet i barnas kulturhus og nasjonal teater i Bergen er klar.

 • Gå på tur i nærområdet. Besøke biblioteket, matbutikk, bilbutikk og introdusere barna hva finnes der, hva ser vi, hva jobber folk i der og hva får vi der.

 • Å ta bilde av nærmiljøet og lage kart ”hvor bor jeg”. Ta bilde, tegne og male huset sitt.

 • Lese eventyr og fortellinger fra ulike kulturer og å synge sanger fra andre språk.

 • Fortsette med prosjekt arbeidet ”FUGLEREIR” i forming

   

Tur til Akvariet i Bergen          18.03.2019?

Kil Hal        29.03.2019

Barnehagen stengt; Påskeferie:  17.04.2019 halvdag åpen

18.04.2019, 19.04.2019, 21.04.2019,  22.04.2019 stengt

 Barnehagen stengt; Offentlig høytidsdag  01.05.2019

Tur til Vil Vite med førskolebarn      07.05.2019

Barnehagen stengt; Grunnlovsdag   17.05.2019

Barnehagen stengt; Kr. Himmelfartsdag    30.05.2019

Barnehagen stengt; Planleggingsdag          31.05.2019   

 

SOMMER

JUNI-JULI

Fagområde: Natur miljø og teknikk

Tema: Sommer

Eventyr: ”Kille bukken som kunne telle til ti”

Mål: :

 • Bidra til at barna lærer å iaktta, undre seg, eksperimentere, systematisere, beskrive og samtale om fenomener i den fysiske verdenen.

 • Gi barna muligheten til å oppleve naturens mangfoldighet og som arena for lek og læring.

 • Å vekke barnas nysgjerrighet, interesser og å stimulere dem til å oppleve med alle sanser, iaktta og undre seg over fenomener i naturen og teknologien.

 

Aktiviteter:

 • Lese bøker, se bilde, film og bruke nettside og Apper som salaby.no til å utvikle barns kunnskap natur og dyr. Hva skjer i naturen når det sommer, hva klær vi, hvilken dyr kan vi se mest, hva de spiser, hvor lever og hva for vi fra dem.

 • Bruke Ipad, PC, foto apparat og ulike tekniske materialer slik bevisstgjøre barna på ulike tekniske funksjoner. 

 • Gi barna muligheten å være ute og å bli kjent med naturen og erfarer ulike årstidene. Bruke nærmiljøet aktiv å gå på tur i skogen og gård i nærområde som Lilletvedt gård, Hestemarken etc. der forsker barna, ser og lærer om ulike planter, dyr og insekter.

 • Gjennom bilde og lydbøker kjenne dyrene og deres lyd. Studere insekter og planter med forstørrelsesglass.

 • Få kunnskap om grunnleggende natur elementer jord, ild, lys og vann og å finne lek og aktiviteter som vekker barnas interesse og nysgjerrighet.

 • Samle naturmaterialer til bruk i formingsaktiviteter.

 • Lese og dramatisere fortellingen ”Kille bukken som kunne telle til ti”

 • Lage ”FUGLER” for å ferdig gjøre formingsprosjektet vårt FUGLEREIR med FUGLER.

   

Barnehagen stengt 2. Pinsedag  10.06.2019

Sommerferie uke 28,29,30,31