Vedtekter Valle Familiebarnehage

 

 1. Navn og eierforhold

Barnehagens navn er Valle Familiebarnehage og sorterer organisatorisk under Berge Holding AS som eies av Irene og Kjell Berge.

Barnehagen er lokalisert i Vestre Vallevei 69, 5227 Nesttun. 

 

 1. Formål

Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse med barnas hjem.

Barnehagen skal ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

Barnehagen markerer kristne høytider men reserverer seg for kristen oppdragelse.

  

 1. Samarbeidsorganer

Barnehagen skal ha foreldreråd og samarbeidsutvalg.

Foreldrerådet består av alle foreldre/foresatte til barn og skal fremme deres felles interesser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. 

Samarbeidsutvalget består av representanter fra foreldre/foresatte, de ansatte og eier.

Eier kan ikke være ha flere representanter enn hver av de andre gruppene.

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ.

  

 1. Arealer

Barnehagen disponerer brutto inneareal 97 m² og brutto sikret uteareal 350 m²

  

 1. Barnesammensetning

Barnehagen er godkjent for 10 barn i alderen fra 0 til 6 år.

  

 1. Opptak

Barnehagen til tilknyttet ”Samordnet opptaksprosess i Bergen kommune” i hht. Lov om barnehager § 12.

Barnehageplass søkes elektronisk til Bergen kommune.

  

 1. Prioritering ved opptak

I tillegg til prioritering fra Bergen kommune prioriterer barnehagen opptak slik:

1.     Barn som har søsken med plass i barnehagen

2.     Barn som har vært i permisjon

3.    Barn som har Valle Familiebarnehage som 1.ønske

 

 1. Opptaksperiode

Opptaksperioden gjelder fra den dagen plassen stilles til disposisjon til utgangen av juli måned det året barnet fyller 6 år.

  

 1. Oppsigelse

Ved oppsigelse av barnehageplassen gjelder gjensidig oppsigelsestid på 2 måneder regnet fra den 1. i påfølgende måned etter at skriftlig oppsigelse foreligger.

Reglene for oppsigelse gjelder fra den dato foresatte skriftlig har tatt i mot plassen.

 

Barnehagen kan si opp avtaleforholdet dersom det økonomiske grunnlag endres eller

andre bestemmelser ikke gjør det mulig med videre drift.

 

 1. Permisjon

Det kan søkes permisjon fra barnehagen i inntil 1 år.

Barnet er ikke sikret barnehageplass ved permisjonens slutt men blir tilbudt første ledige plass etter barn som har søsken i barnehagen.

  

 1. Fordrebetaling

Foreldrebetaling fastsettes av eieren.

Foreldrebetaling regnes for 11 mnd. pr. år, 30 dg. pr. mnd. uavhengig av bevegelige helligdager. Mat- og turpenger kommer i tillegg.

Foreldrebetaling forfaller til betaling forskuddsvis den 1. i hver måned.

Juli måned er betalingsfri.

 

Manglende foreldrebetaling vil føre til oppsigelse av plassen.

  

 1. Åpningstid

Barnehagen er åpen fra kl. 07.00 til kl. 16.15 mandag – fredag.

Barnehagen er stengt lørdager, søndager, helligdager, 1. og 17. mai, julaften og nyttårsaften. Barnehagen stenger kl.12 onsdag før påske.

  

 1. Levering og henting.

Barna må være levert før kl. 10.00 dersom ikke annet er spesielt avtalt.

Blir barnet hentet før kl. 14.00 må også dette avtales pga. retur fra evt. utflukter eller andre aktiviteter.

  

 1. Ferie

Barnehagen holder feriestengt 4 uker om sommeren fastsatt av samarbeidsutvalget.

  

 1. Planleggingsdager

Det vil bli avviklet 5 planleggingsdager pr. år.

Disse tilpasses relevante kurs for personalet eller annen planlegging.

Foreldre/foresatte skal ha informasjon om planleggingsdager i god tid.

  

 1. Helseerklæring

I hht. Lov om barnehager § 23 skal det legges frem erklæring om barnets helse før det begynner i barnhagen.

  

 1. Ansvar

Personalet har ansvar for barna i den tid de er i barnehagen.

Barnehagen har ulykkesforsikring som dekker eventuelle skader barna påføres i barnehagen.

  

 1. Internkontroll

Barnehagen følger forskrift om miljørettet helsevern for barnehager og skoler, samt forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter. (Internkontrollforskriften)

Barnehagen utarbeider egne rutiner for sin virksomhet.

  

 1. Taushetsplikt

Personalet har taushetsplikt i hht.  Lov om barnehager § 20

  

 1. Gyldighet

Vedtektene er redigert og godkjent av barnehagens styre 03. mars 2019 og er gjort gjeldene fra 1. januar 2019 etter prøveperiode.

Vedtektene er revidert 03.mars 2019.